ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Friday, August 10, 2012

အဖိုးရိုက္ေပးတဲ့ သားပံုတပံု။ (၀၈- ၁၀- ၂၀၁၂)

သားရဲ႔ ဇူလိုင္ ၂၀၁၂ လက္ရာသစ္မ်ား

Tuesday, March 27, 2012


Monday, March 19, 2012

Friday, February 3, 2012