ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Friday, July 24, 2009

Wednesday, July 15, 2009

Tuesday, July 14, 2009

July 13 picture 2

July 13 picture 1