ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Friday, August 10, 2012

အဖိုးရိုက္ေပးတဲ့ သားပံုတပံု။ (၀၈- ၁၀- ၂၀၁၂)

သားရဲ႔ ဇူလိုင္ ၂၀၁၂ လက္ရာသစ္မ်ား