ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Saturday, December 19, 2009

18th December, 2009
Saturday, December 12, 2009

My Classmate Grade I

Untitled

Beetle eggs

Splatter

My Kindergarden Classmate and I