ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Friday, December 17, 2010

သားတို႔ ေက်ာင္းက Concert (12/17/10)

No comments:

Post a Comment