ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Monday, January 3, 2011

မမဖီ နဲ႔ သား ဆြဲၾကတာ။ မမဇြန္က သူလဲ နာမည္ပါရေအာင္ နား႐ြက္မွာ အနီ လာျခယ္သြားတယ္။

No comments:

Post a Comment