ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Saturday, February 22, 2014

သား ဒီေန႔ ဖိုးဖိုးနဲ႔ El Segundo Beach ကို သြားတယ္။

22 February, 2014

No comments:

Post a Comment