ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Saturday, February 22, 2014

အဖိုးကို grocery လိုက္ဝယ္ေပးတယ္

No comments:

Post a Comment